8 ก.ค. 2554

"..เจตนาของการศึกษานั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ การวางรากฐานที่ถูกต้องในตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง.."
(พระบรมราโชวาท)

                                                                                                                                                      
อาจารย์ประจำภาควิชา


 • RU603 (บัณฑิตศึกษา)
 1. ปกรายงาน RU603...คลิกที่นี่
 2. กำหนดส่งรายงาน RU603...คลิกที่นี่
 3. เอกสารประกอบคำบรรยาย...คลิกที่นี่
 4. การอ้างอิงแหล่งข้อมูล...คลิกที่นี่

 • EA723(ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา)                                           
 1. รวมบทความจากการเสวนา EA723...คลิกที่นี่

 • EF703(ปรัชญาการศึกษา)
 1. ตารางการเรียน/การสอน วิชาEF703(ปรัชญาการศึกษา)...คลิกที่นี่
 2. รายชื่อแต่ละกลุ่มทำรายงานวิชาEF703(ปรัชญาการศึกษา)...คลิกที่นี่
 3. คำศัพท์วิชาEF703(ปรัชญาการศึกษา)...คลิกที่นี่
 4. สรุปเปรียบเทียบปรัชญาสาขาต่างๆ...คลิกที่นี่
 5. รายงานและกิจกรรมกลุ่ม วิชาEF703(ปรัชญาการศึกษา)...คลิกที่นี่
 6. รายงานเดี่ยว(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) วิชาEF703(ปรัชญาการศึกษา)...คลิกที่นี่
 7. รายชื่อแบ่งกลุ่มเพื่อทำรายงานและกิจกรรม...คลิกที่นี่  
 8. ตัวอย่างรายงานกลุ่ม...คลิกที่นี่   
 9. ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน&Short Note วิชาปรัชญาการศึกษา วันที่ 05 พ.ย.54...คลิกที่นี่  
 10. ภาพถ่ายบรรยากาศในห้องเรียน & Short Note วิชาปรัชญาการศึกษา วันที่ 06 พ.ย.54...คลิกที่นี่ 
 11. Short Note วันที่ 6 พ.ย.54...คลิกที่นี่    
 12. สรุปบทเรียน วันที่ 12 พ.ย.54:โดย ฝน(อรฤทัย)...คลิกที่นี่
 13. Short Note วันที่ 13 พ.ย.54...คลิกที่นี่ 
 14. Short Note : ปรัชญาอัตถิภาวนิยม...คลิกที่นี่   
 15. Short Note : พุทธปรัชญา...คลิกที่นี่   
 16. Short Note : จุดมุ่งหมายการศึกษา EF703...คลิกที่นี่    
 17. ปรัชญาการศึกษา 6 แบบ: โดย หนูสุ น่ารัก...คลิกที่นี่   
 18. หน้าปกรายงานเดี่ยว(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)...คลิกที่นี่  

  • EA 713(ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา)     
      1.หลักสูตรวิชา EA 713(ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา)...คลิกที่นี่
      2.ใบกิจกรรม...คลิกที่นี่ 
      3.ตารางการบรรยาย...คลิกที่นี่     
      4.เอกสารบรรยาย...คลิกที่นี่    
      5.เอกสารจากกิจกรรม 1-8...คลิกที่นี่    
      6.ปกรายงาน(รายงานเดี่ยว)...คลิกที่นี่      
      7.วีดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษา...คลิกที่นี่        
      8.รายงานเดี่ยว...คลิกที่นี่     
    

  • EA500(ภาษาอังกฤษทางการบริหารการศึกษา) 
      01 ประมวลรายวิชา(Course Syllabus)  

  • EA724 (การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน)
          01  เอกสารประกอบการบรรยาย

  • รายงานการเงิน(โปร่งใสตรวจสอบได้)
  1. Update 8 ม.ค.55_SEC2 : พจนา...คลิกที่นี
  2. Update 15 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  3. Update 28 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  4. Update 4 ก.พ.55...คลิกที่นี่


  • บรรยากาศในห้องเรียน
  1. วันที่ 15 ต.ค.54...คลิกที่นี่
  2. วันที่ 22 ต.ค.54...คลิกที่นี่
  3. วันที่ 29 ต.ค.54...คลิกที่นี่
  4. วันที่ 30 ต.ค.54...คลิกที่นี่
  5. วันที่ 05 พ.ย.54...คลิกที่นี่
  6. วันที่ 06 พ.ย.54...คลิกที่นี่
  7. วันที่ 13 พ.ย.54...คลิกที่นี่
  8. วันที่ 19 พ.ย.54...คลิกที่นี่
  9. วันที่ 20 พ.ย.54...คลิกที่นี่
  10. วันที่ 17-18 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  11. วันที่ 23 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  12. วันที่ 24 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  13. กิจกรรมเสวนาเรื่อง"ความหมายและหลักการของการบริหาร": โดย:SEC1 วันที่ 23 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  14. กิจกรรมเสวนาเรื่อง"โครงสร้างองค์การ":โดย:SEC1 วันที่ 24 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  15. กิจกรรมเสวนาเรื่อง"วัฒนธรรมองค์การ": โดย:SEC1 วันที่ 24 ธ.ค.54...คลิกที่นี่
  16. วันที่ 6 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  17. วันที่ 7 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  18. วันที่ 13 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  19. วันที่ 14 ม.ค.55...คลิกที่นี่
  20. วันที่ 18 ก.พ.55...คลิกที่นี่
  21. วันที่ 25 ก.พ.55(สอบEA500)...คลิกที่นี่

  • เศรษฐกิจพอเพียง 
    หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง(Relative Self-Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ได้เสียก่อน คือตั้งตนให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุงหวังทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอจะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับต่อไปได้...                                                                                                                            
   ที่มา...๒๐๙ คำสอนพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๒ พรรษา              
   ดร.พิศิษฐ์  โจทย์กิ่ง  รวบรวมเรียบเรียง...ศูนย์หนังสือ...คลิกที่นี่